Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната


У С Т А В
НА
СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СИГУРНОСТТА И ОTБPAHATA"
определено за извършване на дейност в обществена полза

ЧАСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1.

 1. Сдружението "Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната", наричано за краткост в този Устав "Конфедерация", е доброволно неправителствено сдружение с нестопанска цел на равноправни независими                 организации, регистрирани по 3акона за юридическите лица с нестопанска цел.
 2. Конфедерацията е юридическо лице, което осъществява своята дейност в обществена полза.

Член 2.

 1. Конфедерацията развива обществена дейност в подкрепа на военнородолюбивите организации.
 2. Конфедерацията развива обществена дейност с цел подпомагане дейността на институциите в областта на сигурността и отбраната.
 3. Конфедерацията осъществява своята дейност в сътрудничество с държавните институции, сродните национални и международни организации и структурите на НАТО и ЕС.

ЧАСТ II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДЕЙНОСТ
Член 3.
(1). Наименованието на Сдружението е: "Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната" (КООСО).
(2). В превод на английски език наименованието на Конфедерацията се изписва: "Confederation of Security and Defense Риbliс Organizations" (CSDPO).
Член 4.

 1. Седалището на конфедерацията е в град София.
 2. (изм. Протокол № 26/11.12.2018 г.) Адресът на управление е: гр. София 1421, Столична община, район Лозенец, бул. Арсеналски № 45, ап. 2.

Член 5.

 1. Конфедерацията се учредява за неопределен срок.
 2. Конфедерацията има кръгъл печат с надпис: „KOOCO CSDPO".

ЧАСТ III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Член 6. Целите на Конфедерацията са:

 1. Да обединява усилията и координира действията на своите членове в областта на сигурността и отбраната.
 2. Да представлява и защитава интересите на своите членове пред законодателната, изпълнителната и съдебната власт и органите за местно самоуправление и местна администрация по предвидения в закона ред.
 3. Съгласувано със своите членове да координира действията им при съвместни публични изяви, обществени и социални инициативи.
 4. Да проучва и предлага на своите членове възможности за участие в съвместни проекти.
 5. Да подпомага развитието на гражданското общество и възприемането от него на принципите и ценностите на евроатлантическата ценностна система.

6. Да работи за повишаване ролята на гражданския контрол върху сферата на сигурността и отбраната.
7. Да подпомага и насърчава международното сътрудничество на своите членове в обществената сфера и в области на взаимни интереси.
Член 7. В дейността си Конфедерацията се ръководи от законите на Република България, настоящия устав и Решенията на органите на управление.
Член 8. 3а постигане на целите си Конфедерацията осъществява.следните дейности:

 1. Приема и работи по програми за съвместни действия с държавните институции и неправителствени организации в национален и международен мащаб.
 2. Привлича експерти и специалисти за решаване на специфични проблеми.
 3. Информира своите членове за важни проблеми и обществени процеси в областта на сигурността и отбраната.
 4. Съгласувано с членовете си организира отпечатването и разпространяването на печатни материали, публикации и декларации по въпроси ат висока обществена значимост.
 5. Формулира и изразява становища по нормативната уредба на сигурността и отбраната.

6. Съгласувано с членовете си, Конфедерацията ги представлява пред законодателната, изпълнителната и съдебната власт, органите за местно самоуправление и местна администрация и синдикалните и браншови организации по предвидения в закона ред.
Член 8 а.
(1) Предметът на дейност на КООСО е провеждането на активна обществено полезна дейност в интерес на националната и колективната отбрана и сигурност и защита на правата и задоволяване на потребностите и интересите на военнородолюбивите организации.
(2) Организацията и осъществяването на дейността на КООСО се регламентират с правилника, утвърден на Конфедеративен съвет.
Член 8 б.
(1) Предметът на допълнителната дейност на КООСО е свързан с основната й дейност и намира израз в:

 1. Участие в разработване и реализиране на проекти и програми от сферата на сигурността и отбраната;
 2. Извършване на информационна, консултантска и посредническа дейност;

З. Осъществяване на издателска дейност;
4.. Организиране и участие в международни изяви и прояви полиния на международното сътрудничество със сродни организации.
(2) Придобитите от допълнителните дейности финансови средства се използват единствено за постигане на целите, залегнали в Устава на КООСО.
ЧАСТ IV. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КООСО
Член 8 в.

 1. Организациите, членуващи в КООСО запазват своята самостоятелност и идентичност.
 2. Взаимоотношенията на Конфедеративния съвет с организациите - членове на КООСО се изграждат при спазване на принципите за самодейност и самоуправление.
 3. Когато някоя организация - член на КOOCO има по даден въпрос позиция различна от общото становище на останалите нейни членове, тя се отразява в протокола като особено мнение, което не влияе на колективното решение.
 4. Членството в КООСО не ограничава правото на отделните сдружения да подържат контакти с държавни и общински органи и с други неправителствени обществени организации за решаване на въпроси от взаимен интерес.

(5) Сдруженията - членове на КООСО работят солидарно по въпроси от общ интерес и могат да искат подкрепата на Конфедеративния съвет за осъществяване на свои самостоятелни инициативи и действия, когато те не са в противоречие с Устава на КООСО.

 

ЧАСТ V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Член 9.

 1. Членуването в Конфедерацията е доброволно. Членството може да бъде пълноправно, асоциирано и почетно.
 2. Пълноправни членове на Конфедерацията могат да бъдат регистрирани сдружения с нестопанска цел, чиито цели съвпадат с целите на Конфедерацията и отговарят на изискванията на настоящия Устав.

(3). Асоциирани членове на Конфедерацията могат да бъдат:

 1. Регистрирани обществени организации, удовлетворяващи изискванията на настоящия Устав.
 2. Дееспособни физически лица, споделящи целите на Конфедерацията и удовлетворяващи изискванията на настоящия Устав.
 3. Асоциираните членове могат да вземат участие в Общото събрание на Конфедерацията без право на глас.

(4). (изм. Протокол № 26/11.12.2018 г.) Почетни членове и почетен председател.
1. Почетни членове на Конфедерацията могат да бъдат физически лица, получили обществено признание за приноса им към отбраната и въоръжените сили и създаването на гражданското общество в България. Почетните членове могат да вземат участие в Общото събрание на Конфедерацията без право на глас.
2. Почетен председател на Конфедерацията може да бъде физическо лице, дало своя принос към развитието на организацията. Почетният председател може да взема участие в Общото събрание и в заседанията на Управителния съвет с право на глас.
Член 10. Нови членове се приемат:

 1. (изм. Протокол № 26/11.12.2018 г.) Пълноправни членове - от Управителния съвет на Конфедерацията въз основа на писмена молба на кандидата.
 2. (изм. Протокол № 26/11.12.2018 г.) Асоциирани членове - от Управителния съвет на Конфедерацията въз основа на писмена молба на кандидата.
 3. (изм. Протокол № 26/11.12.2018 г.) Почетни членове - от Общото събрание/Конфедеративния съвет/.

Член 11. Всеки пълноправен член на Конфедерацията има право:

 1. Да участва чрез своя Председател или упълномощено от негоили от пълноправните членове/организации лице като представител в Общото събрание/Конфедеративния съвет/ на Конфедерацията.
 2. Да избира и да бъде избиран в управителните органи на Конфедерацията.
 3. Да получава информация за дейността на Конфедерацията и на управителните и органи.
 4. (отменена, Протокол № 26/11.12.2018 г.) Всеки пълноправен член има право да замрази своето членство с молба до Общото събрание /Конфедеративния съвет/.

Член 12.
(1). Всеки пълноправен член на Конфедерацията е длъжен:

 1. Да спазва настоящия Устав.
 2. Да съдейства за постигане на целите на Конфедерацията.
 3. Да заплаща годишен членски внос.
 4. Да изпълнява решенията на Общото събрание/Конфедеративния съвет и Управителния съвет на Конфедерацията.
 5. Да пази авторитета на Конфедерацията.
 6. Да пази авторитета на другите членове на Конфедерацията.
 7. Да спазва изготвения от Управителния съвет Етичен кодекс на войнската чест.

(2). Размерът на членският внос се определя от Общото събрание/Конфедеративния съвет/.
Член 13.
(1). Членството в Конфедерацията се прекратява:

 1. С едномесечно писмено предизвестие до Общото събрание/Конфедеративния съвет/.
 2. При проява на несъвместими с изискванията на настоящия устав дейности от страна на член на Конфедерацията. В тези случаи Общото събрание/Конфедеративният съвет/взема изрично решение за изключване.
 3. При неспазване на изготвеният от Управителният съвет Етичен кодекс на войнската чест. Етичният кодекс се приема от Общото събрание/Конфедеративния съвет/.
 4. При неспазване на решенията на Общото събрание/Конфедеративния съвет/ и Управителния съвет на Конфедерацията.
 5. При неплащане на годишния членски внос в Конфедерацията.

(2). Прекратяването на членството се осъществява с решение на Общото събрание/Конфедеративния съвет/.
(3) Възстановяването на членството, прекратено по реда на ал. 1, т. 2 и 5 става с подаване на молба, съгласно клаузите на настоящия устав, след отпадане на причините, довели до прекратяването и/или след изплащане на дължимия членски внос.

 

ЧАСТ VI. УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I.  Органи за управление
Член 14.
(1). Органите на управление на Конфедерацията са:

 1. Общо събрание/Конфедеративен съвет/.
 2. Управителен съвет.

(2). Конфедерацията се представлява от Председателя на Управителният съвет.
Раздел ІІ. Общо събрание/Конфедеративен съвет/
Член 15.

 1. Общото събрание се състои от Председателите /или упълномощени техни представители/ на всички пълноправни членове на Конфедерацията. То се свиква не по-малко от веднъж годишно по инициатива на Управителният съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението.
 2. Ако при инициатива на една трета от пълноправните членовете на събранието Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Конфедерацията, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(З). Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

 1. (изм. Протокол № 26/11.12.2018 г.) Поканата се поставя на видно място в сградата, в която се намира управлението на Конфедерацията най-малко един месец преди насрочения ден.
 2. Общото събрание/Конфедеративният съвет/ е законно, ако присъстват представителите на повече от половината от пълноправните членове на Конфедерацията.
 3. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.
 4. Всички решения се вземат с обикновено мнозинство. Решенията за изменение и допълване на устава и за преобразуване и прекратяване на сдружението се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Член 16.
(1). Общото събрание/Конфедеративният съвет/:

 1. Избира с обикновено мнозинство Председател на Управителния съвет и трима заместник-председатели.
 2. Изменя и допълва Устава на Конфедерацията;
 3. Приема други вътрешни актове;
 4. Преобразува и прекратява съществуването на Конфедерацията;
 5. (изм., Протокол № 26/11.12.2018 г.) Приема и изключва почетните членове на Конфедерацията;
 6. Одобрява годишния счетоводен отчет;
 7. Приема основните насоки и програми за дейността на Конфедерацията;
 8. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 9. Избира и освобождава членове на Управителния съвет;
 10. Отменя решения на другите органи, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 11. Определя размерът на членския внос с консенсус.
 12. Приема изготвения от Управителния съвет Етичен кодекс на воинската чест.

(2). За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и от секретар-протоколист.
Раздел III. Управителен съвет
Член 17.
(1). Управителният съвет се състои от Председател и трима заместник-председатели. Съставът на Управителния съвет се избира за срок от три години.
(2). Управителният съвет има следните правомощия:
1. Приема правилник за организацията на дейността си;

 1. Представлява Конфедерацията пред трети лица в страната и в чужбина;
 2. Осъществява общо ръководство и координира дейността на членовете на Конфедерацията;

3а. (изм. Протокол № 26/11.12.2018 г.) По предложение на Председателя на Управителния съвет приема и изключва пълноправните и асоциираните членове на Конфедерацията;

 1. Приема и внася в Общото събрание/Конфедеративния съвет/ отчет за дейността на Управителният съвет в края на всяка календарна година;
 2. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание /Конфедеративния съвет/;
 4. Разпорежда се с имущество на Конфедерацията при спазване изискванията на устава;
 5. Провежда решенията на Общото събрание/Конфедеративния съвет/ за откриване и закриване на териториални структури (клонове);
 6. Взема решение по всички въпроси, които по закон или устав не спадат в правата на друг орган;
 7. Редовните заседания на Управителния съвет се провеждат най малко веднъж на 3 месеца. Заседанията се свикват от неговия председател, а в негово отсъствие - от упълномощен от него зам.- председател на съвета.
 8. Извънредни заседания се свикват от Председателя на Управителния съвет по всяко време при доказана неотложна необходимост.
 9. 3аседанията на Управителният съвет са редовни ако на тях присъстват повече от 2/3 от членовете му.
 10. За заседанията на Управителния съвет се води протокол, подписван от всички участници в съвета.
 11. Управителният съвет взема решения с мнозинство, състоящо се от две трети от присъстващите на заседанието.
 12. Дейността на Управителният съвет се подпомага от Технически секретариат, определян от председателя на Управителния съвет.

Раздел IV. Председател на Управителния съвет
Член 18.
(1). Председателят на Управителния съвет е с тригодишен мандат на дейност.
(2) Председателят на Управителния съвет:

 1. Представлява Конфедерацията пред трети лица в страната и в чужбина;
 2. Ръководи дейността на Управителният съвет;
 3. Координира дейността на членовете на Конфедерацията при съвместни обществени изяви и инициативи;
 4. Ръководи дейността на регионалните структури на Конфедерацията;
 5. Назначава Техническия секретариат на Управителния съвет.
 6. Взема и прилага своевременни решения съобразно ефективността на целите и Устава на Конфедерацията.

(3). При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от един от заместник-председателите, упълномощен от Председателя или от Общото събрание/Конфедеративния съвет/.

 

Раздел V. Регионални структури и координатори
Член 18 а.

 1. КООСО изгражда в общините /райони/ свои регионални структури /клонове/.
 2. В регионалните структури се обединяват местните структури на организациите - членове на КООСО.
 3. Регионалните структури определят на ротационен принцип регионален координатор.

Член 18 б. Регионалният координатор:

 1. Координира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
 2. Изпълнява организационни, координационни и информационни функции по отношение на местните структури на организационните членове на КООСО.
 3. Отчита се за дейността си пред Управителният съвет.

Раздел VI. Имущество
Член 19.

 1. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, влогове, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
 2. Източници на средства на сдружението:

Всички членове на сдружението са длъжни да заплащат членски внос. Членският внос се заплаща еднократно за всяка година. Срокът за внасянето му за текущата година е до края на м. март.
(3). Конфедерацията в лицето на Конфедеративния съвет може да получава средства и от:

 1. Дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
 2. Финансиране на целите, задачите и проектите на сдружението от държавата съгласно закона.
 3. Финансиране на целите, задачите и проектите на сдружението от трети лица съгласно закона.

3. Приходи от имуществото на сдружението.

 1. Други приходи и постъпления.

 

РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Член 20. Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание/Конфедеративния съвет/.
 2. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от закона случаи.

Член 21.
(1). При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2). Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(З). Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание /Конфедеративния съвет/. Ако решението не е взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
Член 22. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от съответния регистърен съд по седалището му.
РАЗДЕЛ VIII. ПРЕXОДHИ И ЗAKJIЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
Член 23.
(1) . Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2). Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на 3акона за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел "Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната", състояло се на 11.12.2018 г. в София., с което е извършена втората промяна в Устава на KООСО.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КООСО..………………………
/Полк.  о.р.  инж.  Иван  Иванов/


Актуално от КООСО

Конференция
България в общата европейска отбрана
От живота на КООСО
Военно-патриотичните организации и политическата дейност
Проект на Визия за създаване, развитие и функциониране на Общ съюз на българското войнство
Размишления на глас за обединението
Заседание на УС на КООСО
"ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА" ИЛИ "ДОБРОВОЛНАТА ПОДГОТОВКА" НЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО ДО ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ И ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ОТНОСНО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООСО: НИЕ, КОИТО ПОСВЕТИХМЕ ЖИВОТА СИ НА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА, НЕ МОЖЕМ ДА ОСТАНЕМ БЕЗРАЗЛИЧНИ, КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМИ В УПРАЖНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ!
Powered by CuteNews

Актуални Новини

Контакти

csdpo.eu
ndcaabg@abv.bg